Overzicht Instellingen

Aan de hand van deze instructies wordt uitgelegd op welke manier u Mediris Specialist een persoonlijke toets kan geven en hoe het programma zo efficiënt mogelijk kan worden gebruikt.

Persoonlijke Instellingen

Account

In het tabblad ‘Instellingen’ onder de knop ‘Account’ krijgt u rechts in de kantlijn volgende actieknoppen te zien:

Gegevens (Persoonlijke gegevens)
Account (overzicht van alle applicaties waar u toegang tot heeft)
eHealth (Hieronder kan u uw eHealthcertificaat uploaden)
Beveiliging (Veilig inloggen via SMS, itsme, wachtwoord wijzigen)
Externe toegang (Met deze instelling kan u beheren welke externe applicaties toegang hebben tot (een aantal van) uw gegevens)

Mijn applicaties

Hier krijgt u een overzicht tot welke Mediris applicaties u toegang heeft. Voor Mediris Specialist moet u drie actieve licenties zien staan, Mediris Specialist, Mediris Recipe en Mediris eFact.

Indien u geen toegang heeft tot deze drie applicaties vragen wij u contact op te nemen via
Support@mediportal.be

Mijn gegevens

Onder ‘Mijn gegevens’ kan u alle persoonlijke informatie terugvinden.

OPGELET: bij het wijzigen van de gegevens dient u steeds de aanpassingen bij te werken. Indien u de wijzigingen niet bewaard worden deze ook niet geregistreerd.

eHealth

Een eHealthcertificaat zorgt ervoor dat een persoon of organisatie zich kan authentiseren als zorgverlener of erkende instelling. Indien u reeds beschikt over een eHealthcertificaat kan u dit opladen in Mediris Specialist. Op deze manier worden alle eHealthfuncties geactiveerd zoals het opvragen van de verzekerbaarheid, elektronische facturatie en elektronisch voorschrijven.

Een eHealthcertificaat aanvragen kan via volgende link: https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/service-ehealth-certificaten

Indien u ondersteuning wenst om het eHealthcertificaat aan te vragen of te installeren kan u hiervoor steeds een afspraak maken via Support@mediportal.be .

Beveiliging

Mediris biedt de mogelijkheid om op verschillende manier in te loggen. Aan de hand van een login en een wachtwoord, via eHealth of een twee-staps authenticatie.

Inloggen via eHealth kan aan de hand van uw identiteitskaart en een kaartlezer of via de ITSME app. Hiermee creëert u ook een geldig eHealth-token waarbij de eHealthfuncties actief zijn gedurende 24u.

Tenslotte is er de mogelijkheid om beveiligd in te loggen via een twee-staps authenticatie. Om dit te kunnen toepassen moet het gsm-nummer ingevuld zijn in de persoonlijke gegevens. Onderaan de pagina kan u de twee-staps authenticatie inschakelen. Er wordt een sms-code doorgestuurd naar het geregistreerde telefoonnummer. Elke keer u zich wil inloggen zal u een sms-code ontvangen. Om geen gebruik meer te maken van de twee-staps authenticatie dient u deze optie uit te schakelen. Via deze instelling kan u ook uw wachtwoord wijzigen.

Externe toegang

Met deze instellingen kan u beheren welke externe applicaties toegang hebben tot (een aantal van) uw gegevens. Voorbeelden van dergelijke applicaties zijn Nutrilink, EasyNurse, Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen, Innopsy, etc. De externe toegang kan worden verwijderd op deze manier zal er geen toegang meer zijn tot de Mediris-gegevens. Om nieuwe integraties mogelijk te maken, dient u de API-key aan te maken en door te geven aan de ontwikkelaar van de externe applicatie.

Algemeen

Handtekening

In het onderdeel ‘Handtekening’ kan u uw gegevens onderbrengen die op hun beurt automatisch worden toegevoegd in de te versturen brieven. Wijzigingen aan de handtekening kan u rechtsreeks in het tekstvak doorvoeren. Wijziging die u hierin maakt moeten worden bewaard aan de hand van de knop ‘bewaren’ onderaan de pagina.

De standaardhandtekening ziet er als volgt uit:

Briefhoofd

Aan de hand van deze tool kan u uw logo uploaden. Het logo wordt bij elke brief toegevoegd aan de opmaak. Via de knop ‘Testbrief bekijken’ kan u controleren hoe het logo weergeven wordt op de brief.

Testbrief bekijken

eHealth

Via de algemene instellingen kan u instellen wanneer de eHealthberichten zullen binnenkomen en of er al-dan-niet documenten moeten worden verstuurd naar de eBox. U kan ook zelf instellen wanneer berichten uit de eHealthBox worden verwijderd. Deze worden pas verwijderd als ze werden overgemaakt aan Mediris.

Praktijk

Dit onderdeel is enkel zichtbaar voor gebruikers waarbij Mediris Specialist werd opgezet als praktijk. Mediris Specialist biedt de mogelijkheid om de patiëntendossiers te delen met collega’s binnen dezelfde praktijk. De artsen die gekoppeld zijn aan deze praktijk verschijnen mee in de ledensectie.

Consultatie-instellingen

Hier kunnen alle instellingen met betrekking tot het verloop van de consultatie worden vastgelegd.

Parameter-types

Mediris specialist geeft vier vaste parameters weer in het programma: gewicht, lengte, bloeddruk en een automatische berekening van de BMI. Deze paramters kunnen niet worden aangepast echter kan men wel alle mogelijke parameters naar keuze toevoegen. Deze kunnen éénmalig per dag worden geregistreerd.

Eigen parameters creëren

Om een parameter te creëren dient u het type en de eenheid te specifiëren en vervolgens te bewaren. Indien de waarde wordt aanvaard door het tekstvak zal de parameter worden aangemaakt. Door te klikken op het parameter-type kan je de eenheid wijzigen, de naam wijzigen of de gehele parameter verwijderen.

Consultatie-types

Een consultatie-type kan het best worden beschreven als ‘reden waarom een patiënt contact opneemt met een zorgverlener’. Het kan gaan over raadplegingen, controle-afspraken, intakegesprekken, opname en dergelijke meer.

Beheer consultatie-types

Een consultatie-type creëren kan je doen door het consultatie-type een naam te geven en te koppelen aan een consultatieflow. Via deze instelling krijgt u ook de mogelijkheid om een contact-template, prestatie-type en een consultatietijd te koppelen aan elkaar. Door op het consultatie-type te klikken kan u deze bewerken of verwijderen.

In de lijst van de Consultatie-types zal het eerst aangemaakte type bovenaan terug te vinden zijn. Deze zal in de stap ‘Betreft’ steeds als consultatietype worden geselecteerd. Door de twee horizontale lijntjes links in de kantlijn te verslepen kan u het aangemaakte type verplaatsen naar een hogere of lagere positie. Op deze manier kan u de meest voorkomende types bovenaan de lijst zetten.

Er kunnen twee soorten flows worden toegekend aan een consultatie-type. De flow van een consultatie-type bepaalt de structuur in stap 3 ‘Contact’.
Enerzijds is er een therapieflow en anderzijds een specialistflow.

Therapieflow kent een vrije structuur, er is een groot tekstvak ter beschikking om de brief op te maken. Aan een therapieflow kan een contact-template worden gekoppeld. Aan de hand van een contact-template kan u een eigen structuur opbouwen in de brieven die u opmaakt.

Specialistflow kent een vaste lay-out, er kan niet worden afgeweken van deze opmaak: anamnese, klinisch onderzoek, parameters, diagnose, medicatie, behandelingen en besluit worden standaard weergeven. De weergeven tekstvakken kunnen manueel groter worden gemaakt. Aan de specialistflow kan geen contact-template worden toegevoegd.

Prestatie-types

Prestatie-types kan u vergelijken met een samenvoeging van enkele nomenclatuurnummers om een consultatie volledig aan te rekenen in één muisklik. Bijvoorbeeld een raadpleging tijdens het weekend bij een huisarts van wacht. Men heeft twee codes nodig: 101076 + 102410. U kan beide prestatiecodes opnemen onder één onderwerp bijvoorbeeld ‘Raadpleging weekend’.

Nomenclatuurnummers beheren

Via prestatie-type instellingen kan u de nomenclatuurcodes beheren. Er kan een naam worden gegeven aan de verschillende prestatie-types, een bedrag kan worden toegekend en tenslotte een nomenclatuurnummer. Niet alle prestatie-types moeten verplicht een nomenclatuurnummer bevatten. Door op de naam te klikken van een prestatie-type kan u wijzigingen aanbrengen en de volledige prestatie verwijderen.

Templates

Contact-templates

Mediris Specialist biedt de mogelijkheid om in een therapieflow een contact-template toe te voegen aan de brieven. Aan de hand van een contact-template geeft u aan het verloop van de consultatie en de uiteindelijke brief een vaste structuur.


Aan de hand van velden kan u selecteren welke zaken er moeten worden, opgenomen uit de consultatie. U kan ongelimiteerd templates toevoegen en aan elke template kan u nog extra velden toevoegen. Met velden wordt bedoeld dat u specifieke zaken wil opnemen in uw brief. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee types velden. Namelijk velden die de gegevens uit de consultatie ophalen en velden die u zelf kan toevoegen. Meer details over het aanmaken van templates vindt u terug onder de titel ‘Contact-templates beheren’.

Contact-templates beheren

U treft volgende knoppen aan:

 • Nieuwe template (Aanmaken nieuwe template)
 • Bewaren (Huidige template bewaren)
 • Acties (Huidige template verwijderen of kopiëren)
 • Selecteer contacttemplate…  (Keuzelijst om de gewenste template kan selecteren)
 • Naam (Hoe de template werd omschreven)
 • Gedeeld met praktijk (Optie om template te delen met gehele praktijk, enkel zichtbaar indien van toepassing)
 • Tekstveld (veld waar de template wordt opgeladen)

De template bestaat uit gewone tekst, waar u variabele velden aan kan toevoegen (aangeduid tussen {{en}}). De mogelijke velden vindt u terug aan de rechterkant van het scherm. U kan deze toevoegen in de template door op het plus-icoon te klikken. Als een veld blauw kleurt, geeft dit weer dat het werd opgenomen in de template. Een veld verwijderen kan door het toegevoegde veld te selecteren in het tekstvak en te deleten. Boven elk veld kan u indien gewenst nog een titel plaatsen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten velden:

 • Eigen velden (Dit zijn elementen die u zelf hebt aangemaakt. Deze velden kan u zelf invullen bij het aanmaken van een consultatie)
 • Gegevens uit de consultatie (Dit zijn vooraf gedefinieerde elementen die worden overgenomen uit de consultatie, bijvoorbeeld: datum, gegevens patiënt, etc.)

Eigen velden

U kan eigen velden creëren met de knop ‘Veld toevoegen’ of beheren door op de naam van het veld te klikken. In beide gevallen opent een nieuw venster waarin u volgende gegevens moet invullen.

 • Titel (Deze titel zal bij het beheren van de template tussen dubbele accolades staan; {{Titel}} en verschijnt in de stap ‘Contact’ boven het invulveld maar wordt niet weergegeven in het algemene tekstvak.)
 • Type bestaat uit een keuzelijst
  • Tekst: Klein vrij tekstveld (één tot enkele woorden)
  • Drop down: U kan zelf een keuzelijst samenstellen. Om een waarde toe te voegen dient u eerst het tekstveld in te vullen en vervolgens op het plus-icoon te klikken.
  • TextArea: Groot vrij tekstveld (meerdere regels zijn mogelijk)
  • Checkbox: Dit is een keuzevakje; indien aangevinkt geeft het de waarde WAAR, indien niet aangevinkt is de waarde VALS. Bij het invullen in de consultatie kan u optioneel nog extra commentaar toevoegen.
  • Datepicker: een datum toevoegen

Attest-templates

Mediris specialist biedt de mogelijkheid om zelf ontworpen attesten toe te voegen. Standaard wordt het attest van arbeidsongeschiktheid weergeven. Alle andere attest kan u naar keuzen toevoegen.

Attesten beheren

Via de instellingen kan u de attest-templates beheren. Via dit tabblad kan u nieuwe templates aanmaken en templates verwijderen.

Attesten structureren

U geeft eerst een naam aan de attest-template, u kiest vervolgens de velden die u wil opnemen in deze template; indien van toepassing kan deze template ook gedeeld worden met collega’s.

Brief-templates

De brieven die worden opgemaakt in Mediris specialist kunnen een bepaalde flow hebben. Enerzijds de therapieflow waarbij onderstaande opmaak wordt gehanteerd:

Anderzijds de specialistflow die als volgt wordt uitgeschreven:

Standaardbrief

De standaardbrief kan u wijzigen en een ander verloop geven. U kan rechts op de pagina zelf bepalen welke zaken standaard worden opgenomen in de brief en welke niet. De blauwe vakken zijn reeds geselecteerd en staan in de template. Een toegevoegd item in het tekstvak kan u selecteren en verwijderen.

Andere instellingen

Standaard teksten

Standaard teksten of snelteksten kunnen gebruikt worden om vaak voorkomende teksten snel in te voeren door slechts een woord of een deel van de zin te typen.
U activeert de standaardteksten door @ of # te typen. U krijgt onmiddellijk een weergave van welke invoer mogelijk is. Hieruit kan u de gewenste invoernaam selecteren of u kan de invoernaam typen en vervolgens op enter drukken. De invoernaam verdwijnt en wordt vervangen door de tekst die werd toegevoegd aan de weergave. 

Sneltekst beheren

Een standaardtekst kan worden gewijzigd of verwijderd door te klikken op de invoernaam.

Agenda-instellingen

De agenda kan ingesteld worden met een aantal beperkte keuzes.

Close Menu