Mediris wachtpost versie 2.41

Print Friendly, PDF & Email

Zoals jullie weten zijn er heel wat aanpassingen gebeurd aan Mediris om de nieuwe test flow te ondersteuen. Hierbij een overzicht van de belangrijkste aanpassingen.

Voor meer informatie : https://www.corona-tracking.info/wp-content/uploads/2020/09/Procesflow-en-ICT-ondersteuning-staalafname-en-testing-2.0-NL.pdf

Voorschrift aanmaken voor een COVID-19 test

Aangezien het aanmaken van een voorschrift voor een test en de labo aanvraag zijn uitgesplitst, moet men voortaan in stap 8 “Andere behandeling” van de Mediris flow kiezen voor “Verwijzing” en dan kiezen voor de eerste optie “Verwijzing naar een staalafnamecentrum”.

Het aanmaken van een voorschrift voor een test kan zowel gebeuren bij een fysieke consultatie als gedurende een telefonisch consult.

Nadien heeft men net zoals in versie 2.40 van Mediris van toepassing was de mogelijkheid om een voorschrift (e-form) aan te maken met de extra mogelijkheid om een CTPC-code aan te vragen.

Druk zeker op de knop “Vraag CTPC-code aan”. In dat geval wordt er een SMS verstuurd naar het mobiel nummer van de patiënt.

Testing Quick Flow

Om de doorlooptijd voor de registratie van een COVID-19 test tot een minimum te herleiden, is er in Mediris een testing quick flow toegevoegd.

Deze flow is gekoppeld aan de wachtzaal wat betekent dat voor elke patiënt die wordt ingeschreven in een wachtzaal die geconfigureerd is voor testen deze automatisch flow wordt gevolgd.

Het is dus van belang om de contacten voor de wachtpost, triagepost en het testcentrum goed van elkaar te onderscheiden.

Als de testing quick flow geactiveerd is dan staat er “Registreer nieuwe test” in plaats van “Registeer nieuw contact” in de link vooraan de naam in de wachtzaal.

Het registreren van en testen kan zowel gebeuren door artsen als door verpleegkundigen of andere personen die hierdoor gemandateerd worden door een arts.

Nadat de patiënt in de wachtzaal wordt aangeklikt wordt er automatisch gecontroleerd of er voor die patiënt een geldige CTPC-code gekend is en of de patiënt dus mag getest worden.

Indien dit het geval is dan verschijnt er een knop “Geldige CTPC gevonden”.

Door deze knop aan te klikken kan men de details van de CTPC-code raadplegen zoals bijvoorbeeld de reden waarom een persoon mag getest worden of via welk kanaal de CTPC-code verkregen werd (bijv. op voorschrift van de huisarts). Ook de CoronAlert-code kan nog toegevoegd indien deze nog niet gekend is.

Verder mogen alle stappen in Mediris overgeslagen worden en mag er ineens geklikt worden op stap 8 “Andere behandeling”. In deze stap zal de PCR test aanvraag reeds geselecteerd zijn. Bovendien is er ook in deze stap een indicatie of de patiënt wel degelijk mag getest worden.

Via de knop “Nieuwe labo aanvraag” kan het vereenvoudigd labo aanvraag formulier vervolledigd worden. Enkel het veld staalnummer moet gescand worden en het juiste labo moet geselecteerd worden. Per testcentrum is het ook mogelijk om deze vast in te stellen.

In geval van het labo die de stalen verwerkt de labo aanvragen nog niet elektronisch kan ontvangen, bestaat er ook de mogelijkheid om de labo aanvraag af te drukken en bij het staal te voegen.

Tenslotte gaat men naar de laatste stap in Mediris “Afwerken” en kiest men voor “Afwerken en verslagen verzenden” in het geval de huisarts van de geteste persoon gekend is of “Afwerken zonder verzenden” indien er geen huisarts gekend is.

Elektronische labo aanvraag

Het formaat van de elektronische labo aanvragen zal aangepast worden volgens de nieuwe opgelegde specificaties. Meer technische informatie hierover is te vinden via:

https://www.corona-tracking.info/wp-content/uploads/2020/10/eForm-LaboratoryTestRequest.pdf

Close Menu